Head left.   Head right.
Fächerübersicht
Folgende Übersicht informiert Sie in alphabetischer Reihenfolge über alle am Friedrich-Dessauer-Gymnasium unterrichteten Fächer nebst deren Fachlehrern (gültig für das 1. Halbjahr 2013/2014).
LehrerIn Kürzel Fächer E-Mail-Adresse
Biologie (B)
Bär, Elke Bär B C Geo Inf NT
Eisert, Hede Eis B C NT
Fries, Volker FVo B C
Heidenfelder, Gabi Hei B NT
Höfler, Matthias Höf B C NT
Imgrund, Simone Img B C
Kaehler, Birgit Käh B
Oberkampf, Stephan Obe C NT B
Weiland, Matthias WMa B C
Chemie (C)
Bär, Elke Bär B C Geo Inf NT
Eisert, Hede Eis B C NT
Fries, Volker FVo B C
Höfler, Matthias Höf B C NT
Dr Hörnig, Hannelore HHa M C
Imgrund, Simone Img B C
Oberkampf, Stephan Obe C NT B
Rehner, Anette Reh C Geo
Thönnissen, Horst Thö C M
Weiland, Matthias WMa B C
Deutsch (D)
Bauer, Tobias Bau D Sm
Brehm, Ulrike BUl D G Sk
Ernst, Sandra Ern D E Eth
Fischer, Constanze FCo D E
Friedrich, Thomas Fri D Eth G
Helmprecht, Manuela HMa D
Hoffmann, Christian HCh D F
Hohm, Julia Hoh L D
Dr Horstmann, Ulrike Hor D E
Jäger, Anke JAn D E
Kadatz, Volker KVo L D
Karl, Robert Kar D L
Keller, Winfried KWi D L
Koller, Barbara KBa D Geo
Krasa, Janosch Kra D Geo
Dr Krenz, Jochen Kre D G K
Kuhn, Margit KMa D It L
Langermann, Martin LMa D Sm
Leboulanger, Fabienne Leb F D
Megerle, Stefan Meg D Sm
Mierau, Corinna Mie D K
Pechtl, Andreas Pec D E NT
Pechtl, Angela PAn D E
Rachor, Birgit Rac D Geo
Rath, Stefanie Rat D G
Rester, Harald Res D G Sk
Richter, Kai Ric D L
Dr. Ruf, Theodor Ruf D G Sk Inf
Dr. Schäfer, Michael SMi D G
Schramm, Rainer ScR D F It
Schumacher, Martina ScM D E
Schwarz, Ruth SRu K D
Sieger, Petra Sie D E Eth
Sonneck, Birgit Son D F
Sulo, Barbara Sul D F
Traub, Gabriele TGa D Geo G
Ullrich, Astrid Ull D L
Englisch (E)
Baudisch, Monika BMo E F
Braun, Gerhard BGe E G Sk
Eck, Artur Eck E K
Ehrismann-Klinger, Hilde EKl E F
Englert, Hermann Eng E Sm
Ernst, Sandra Ern D E Eth
Fäth, Nadine FNi E Geo
Fischer, Constanze FCo D E
Frank, Helmut FHe E L
Grundner, Julia Gru E G Eth
Günther, Edgar Gün E G
Hebeler, Karin Heb E Sw
Hepp, Anja Hep E INF
Holtermann, Claudia Hol E Geo
Dr Horstmann, Ulrike Hor D E
Jäger, Anke JAn D E
Köhler, Christiane Köh E G
Laucks, Nadina Lau E Sp
Lummel, Michael Lum E G
Malcher, Helmut Mal E Ru
Mehltretter, Marjana Meh E Geo
Öhrlein, Christine Oeh E F Sp
Pechtl, Andreas Pec D E NT
Pechtl, Angela PAn D E
Pfleiderer, Bettina Pfl E Sw
Renner, Julia RJu E G
Reusing, Sina Reu E Geo
Schieck, Anita SAn E Geo
Schmitt, Helmut SHe E Ps
Schulze-Nicolai, Verena SNi K E F
Schumacher, Martina ScM D E
Schwaderer, Richard SRi E It Sp
Sieger, Petra Sie D E Eth
Zahn, Karl-Georg Zah E Geo
Ethik (Eth)
Ernst, Sandra Ern D E Eth
Friedrich, Thomas Fri D Eth G
Grundner, Julia Gru E G Eth
Sieger, Petra Sie D E Eth
evangelische Religionslehre (Ev)
Kaschmieder, Agnes Kas Ev M
Pürckhauer, Rainer Pür Ev
Woeber, Monica Woe Ev M
Französisch (F)
Baudisch, Monika BMo E F
Ehrismann-Klinger, Hilde EKl E F
Gerl, Peter Ger F L
Hoffmann, Christian HCh D F
Leboulanger, Fabienne Leb F D
Öhrlein, Christine Oeh E F Sp
Rast-Erler, Elisabeth REr F L
Schramm, Rainer ScR D F It
Schulze-Nicolai, Verena SNi K E F
Sonneck, Birgit Son D F
Sulo, Barbara Sul D F
Geographie (Geo)
Bär, Elke Bär B C Geo Inf NT
Fäth, Nadine FNi E Geo
Holtermann, Claudia Hol E Geo
Koller, Barbara KBa D Geo
Krasa, Janosch Kra D Geo
Mehltretter, Marjana Meh E Geo
Moreth, Karl-Heinz Mor Geo WR Sk
Rachor, Birgit Rac D Geo
Rehner, Anette Reh C Geo
Reusing, Sina Reu E Geo
Schieck, Anita SAn E Geo
Spannl, Matthias Spa Geo WR
Traub, Gabriele TGa D Geo G
Wilden, Sonja Wil Geo Sp WR
Zahn, Karl-Georg Zah E Geo
Geschichte (G)
Braun, Gerhard BGe E G Sk
Brehm, Ulrike BUl D G Sk
Friedrich, Thomas Fri D Eth G
Grundner, Julia Gru E G Eth
Günther, Edgar Gün E G
Köhler, Christiane Köh E G
Dr Krenz, Jochen Kre D G K
Lummel, Michael Lum E G
Rath, Stefanie Rat D G
Renner, Julia RJu E G
Rester, Harald Res D G Sk
Dr. Ruf, Theodor Ruf D G Sk Inf
Dr. Schäfer, Michael SMi D G
Traub, Gabriele TGa D Geo G
Informatik (Inf)
Bär, Elke Bär B C Geo Inf NT
Hepp, Anja Hep E INF
Kolb, Sabine KSa Inf
Kühnert, Martin Küh Inf M Ph
Dr. Ruf, Theodor Ruf D G Sk Inf
Italienisch (It)
Kuhn, Margit KMa D It L
Meier, Andreas Mei Mu It
Schramm, Rainer ScR D F It
Schwaderer, Richard SRi E It Sp
katholische Religionslehre (K)
Eck, Artur Eck E K
Jäger, Tobias Jäg K Sm
Dr Krenz, Jochen Kre D G K
PD Dr. Lehr-Rosenberg, Stephanie LRo K
Mierau, Corinna Mie D K
Sauer, Monika SMo K M
Schulze-Nicolai, Verena SNi K E F
Schwarz, Ruth SRu K D
Störzer, Martin Stö K M
Winkler, Regina Win M K
Kunsterziehung (Ku)
von Bullion, Angelika vBu Ku
Germer, Harald GHa Ku
Pignard, Didier PDi Ku
Weis, Ruth WRu Ku
Latein (L)
Frank, Helmut FHe E L
Gerl, Peter Ger F L
Hohm, Julia Hoh L D
Kadatz, Volker KVo L D
Karl, Robert Kar D L
Keller, Winfried KWi D L
Kuhn, Margit KMa D It L
Rast-Erler, Elisabeth REr F L
Richter, Kai Ric D L
Ullrich, Astrid Ull D L
Mathematik (M)
Fuchs, Lydia Fuc M Mu
Hartmann, Peter Har M Ph NT
Heeg, Astrid Hee M Ph NT
Hiltensberger, Anke Hil M Ph
Dr Hörnig, Hannelore HHa M C
Huber, Beate HBe M Ph
Kaschmieder, Agnes Kas Ev M
Katzenberger, Michael Kat M Ph
Dr. Keller, Dirk Kel M Ph
Koller, Matthias Kol M Ph
Kühnert, Martin Küh Inf M Ph
Lott, Egon Lot M Ph
v. Ludowig, Petra uLu M Ph
Markert, Andreas MAn M Ph
Markert, Katharina Mar M Ph
Meyer, Nina Mey M Ph
Miksa, Matthias Mik Sm M
Pabst, Alexander Pab M Ph
Rüth, Florian Rüt M Ph
Sauer, Monika SMo K M
Schmitt, Alfred SAl M Ph NT
Störzer, Martin Stö K M
Thönnissen, Horst Thö C M
Dr. Wegel, Oliver Weg M Ph
Weiser, Wolfgang WWo Sm M
Winkler, Regina Win M K
Woeber, Monica Woe Ev M
Musik (Mu)
Belt, Thomas Bel Mu
Fuchs, Lydia Fuc M Mu
Liebl, Gerhard Lie Mu
Meier, Andreas Mei Mu It
Mina, Izabella Min Mu
Zick, Jürgen Zic Mu
Natur & Technik (NT)
Bär, Elke Bär B C Geo Inf NT
Eisert, Hede Eis B C NT
Hartmann, Peter Har M Ph NT
Heeg, Astrid Hee M Ph NT
Heidenfelder, Gabi Hei B NT
Höfler, Matthias Höf B C NT
Oberkampf, Stephan Obe C NT B
Pechtl, Andreas Pec D E NT
Schmitt, Alfred SAl M Ph NT
Physik (Ph)
Hartmann, Peter Har M Ph NT
Heeg, Astrid Hee M Ph NT
Hiltensberger, Anke Hil M Ph
Huber, Beate HBe M Ph
Katzenberger, Michael Kat M Ph
Dr. Keller, Dirk Kel M Ph
Koller, Matthias Kol M Ph
Kühnert, Martin Küh Inf M Ph
Lott, Egon Lot M Ph
v. Ludowig, Petra uLu M Ph
Markert, Andreas MAn M Ph
Markert, Katharina Mar M Ph
Meyer, Nina Mey M Ph
Pabst, Alexander Pab M Ph
Rüth, Florian Rüt M Ph
Schmitt, Alfred SAl M Ph NT
Dr. Wegel, Oliver Weg M Ph
Psychologie (Ps)
Schmitt, Helmut SHe E Ps
Russisch (Ru)
Malcher, Helmut Mal E Ru
Sozialkunde (Sk)
Braun, Gerhard BGe E G Sk
Brehm, Ulrike BUl D G Sk
Moreth, Karl-Heinz Mor Geo WR Sk
Rester, Harald Res D G Sk
Dr. Ruf, Theodor Ruf D G Sk Inf
Spanisch (Sp)
Laucks, Nadina Lau E Sp
Öhrlein, Christine Oeh E F Sp
Schwaderer, Richard SRi E It Sp
Wilden, Sonja Wil Geo Sp WR
Sport männlich (Sm)
Bauer, Tobias Bau D Sm
Englert, Hermann Eng E Sm
Gaube, Harald Gau Sm WR
Jäger, Tobias Jäg K Sm
Langermann, Martin LMa D Sm
Megerle, Stefan Meg D Sm
Miksa, Matthias Mik Sm M
Weiser, Wolfgang WWo Sm M
Sport weiblich (Sw)
Franke, Constance Fra Sw
Hebeler, Karin Heb E Sw
Mesenig-Scheiffele, Ulrike MSc Sw
Pfleiderer, Bettina Pfl E Sw
Wirtschafts- und Rechtslehre (WR)
Gaube, Harald Gau Sm WR
Moreth, Karl-Heinz Mor Geo WR Sk
Spannl, Matthias Spa Geo WR
Wilden, Sonja Wil Geo Sp WR